Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 17 augustus 2014

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van WebsiteSpanje.nl. Indien u gebruik maakt van de diensten en producten van WebsiteSpanje.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder aankondiging vooraf of achteraf aangepast worden. De laatste update datum staat altijd bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.

1. Introductie

Wij adviseren u om onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw en onze rechten en plichten. Door gebruik te maken van de website WebsiteSpanje.nl, op welke manier dan ook, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. WebsiteSpanje.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen zonder de gebruikers daarvan voor- of achteraf in kennis te stellen. Indien u het gebruik van WebsiteSpanje.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden impliceert dit dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Het is verstandig om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. Over de initiatiefnemers

WebsiteSpanje.nl is een nieuw particulier initiatief. De initiatiefnemers hebben jarenlange ervaring met websites in veel verschillende rollen. Team WebsiteSpanje.nl is niet in dienst van de overheid, hebben geen belangen in commerciële bedrijven, zijn niet gelieerd aan politieke partijen en vertegenwoordigen geen enkele belangengroep. Team WebsiteSpanje.nl zet kennis en ervaring in om Nederlandse freelancers, kleine bedrijven en het MKB in Spanje te ondersteunen met een professionele en moderne online presentatie.

3. Over WebsiteSpanje.nl en websites voor klanten

WebsiteSpanje.nl biedt Nederlandse ondernemers de mogelijkheid om tegen lage kosten een professionele omgeving in de vorm van een website of door middel van Social Media profielen te beschikken. websiteSpanje.nl is verantwoordelijk voor het design, het ontwerp en de structuur van een website en de inrichting van de sociale media profielen. De kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie die op door WebsiteSpanje.nl gemaakte websites is en wordt aangeleverd door haar klanten. Wat betreft content handelt WebsiteSpanje.nl in opdracht van haar klanten. WebsiteSpanje.nl is dan ook niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het publiceren van informatie bestanden, gegevens, foto’s, video’s en/of andere materialen die zij op websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl ter beschikking stellen. WebsiteSpanje.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door haar klanten beschikbaar worden gesteld.

4. Platform

De activiteiten die verricht worden en teksten die gepubliceerd worden op websites en sociale media profielen gemaakt door WebsiteSpanje.nl mogen niet:

a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. inbreuk maken op rechten van WebsiteSpanje.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

c. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die WebsiteSpanje.nl en door WebsiteSpanje.nl gemaakte websites kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van WebsiteSpanje.nl te omzeilen;

e. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens WebsiteSpanje.nl en/of een derde.

5. Juistheid van informatie en verantwoordelijkheid

WebsiteSpanje.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en interpretaties van de inhoud op websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl.

Het gebruik van WebsiteSpanje.nl en gebruik van websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl is volledig voor eigen risico van de gebruiker(s).
WebsiteSpanje.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirect schade, van welke aard dan ook, uit.

Links naar externe bronnen kunnen incorrect zijn, de aangeboden informatie op deze links kan onvolledig of niet correct zijn. Tevens kunnen deze bronnen niet beschikbaar zijn. WebsiteSpanje.nl is hiervoor niet voor verantwoordelijk. WebsiteSpanje.nl wil op geen enkele manier burgers beïnvloeden of leveranciers en producten, partijen of andere groepen bevoordelen, benadelen, kwetsen of beledigen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WebsiteSpanje.nl substantiële delen van WebsiteSpanje.nl te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op WebsiteSpanje.nl wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat  mag worden gemaakt van WebsiteSpanje.nl is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.

6. Deelname aan WebsiteSpanje.nl

WebsiteSpanje.nl behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren indien deze in strijd zijn met informatie en content zoals beschreven in onderdeel IV van deze algemene voorwaarden.

7. Intellectueel eigendom

Er wordt erkent en mee ingestemd dat WebsiteSpanje.nl bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van WebsiteSpanje.nl, licentiegevers en/of gebruikers van WebsiteSpanje.nl die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Na oplevering van een door WebsiteSpanje.nl gemaakte website aan haar klant is de klant formeel eigenaar van de website en hiermee ook verantwoordelijk voor de inhoud. Tevens is het door klant toegestaan om modificaties aan de websites aan te brengen.

8. Domeinnamen

Domeinnamen worden in opdracht van de klant geregistreerd en beheerd door WebsiteSpanje.nl. Domeinnamen dienen ieder jaar opnieuw verlengd te worden voor 1 jaar. Indien klant niet 2 maanden van te voren aangeeft dat de domeinnaam vrijgegeven kan worden verlengd WebsiteSpanje.nl de registratie voor opnieuw 1 jaar. Er worden kosten inrekening gebracht overeenkomstig de met de klant overeen gekomen offerte.

9. Webhosting

Webhosting wordt in opdracht van de klant door WebsiteSpanje.nl verzorgd. Webhosting dient ieder jaar opnieuw verlengd te worden voor 1 jaar. Indien klant niet 2 maanden van te voren aangeeft dat de webhosting beëindigd kan worden, verlengd WebsiteSpanje.nl de webhosting vereenkomst met de webhosting provider voor opnieuw 1 jaar. Er worden kosten inrekening gebracht overeenkomstig de met de klant overeen gekomen offerte.

10. Niet toegestane informatie en content

WebsiteSpanje.nl neemt alleen aanmeldingen in behandeling die voldoen aan 1 regel ‘het algemeen fatsoen’. Het is uitsluitend door de beoordeling van WebsiteSpanje.nl of bepaalde content c.q. een bepaalde website(s) gemaakt wordt (worden) door WebsiteSpanje.nl. Over het al dan niet uitbrengen van een offerte aan klant en het al dan niet uitvoeren van een opdracht van een klant beslist alleen WebsiteSpanje.nl. Over het al dan niet uitbrengen van een offerte wordt niet gecorrespondeerd. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die in ieder geval niet ter beschikking zal worden gesteld via websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl.

a. informatie en content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

b. informatie en content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

c. informatie of content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

d. informatie of content die naar de mening van WebsiteSpanje.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch of seksueel getinte informatie bevat;

e. informatie of content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

f. informatie of content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

g. informatie of content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van WebsiteSpanje.nl of derden worden geschonden;

h. informatie of content waarbij kettingbrieven, junk mail of spam betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

i. informatie of content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WebsiteSpanje.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;

j. informatie of content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

k. informatie of content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

11. Beschikbaarheid WebsiteSpanje.nl

WebsiteSpanje.nl wordt gehost op een betrouwbaar platform door een professionele leverancier. Deze leverancier is met grote zorgvuldigheid gekozen. WebsiteSpanje.nl is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van het platform of de diensten. Daarnaast kan (tijdelijk) een functionaliteit niet beschikbaar zijn of verwijderd worden van WebsiteSpanje.nl. WebsiteSpanje.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor voorgaande wijzigingen of gebreken. Ook de leverancier van het platform waar WebsiteSpanje.nl op gehost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van WebsiteSpanje.nl.

12. Beschikbaarheid websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl

Websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl worden gehost op een betrouwbaar platform bij een professionele leverancier. Deze leverancier is met grote zorgvuldigheid gekozen. WebsiteSpanje.nl is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van het hosting platform of de diensten. Daarnaast kan (tijdelijk) een functionaliteit niet beschikbaar zijn of verwijderd worden van WebsiteSpanje.nl en websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl. WebsiteSpanje.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor voorgaande wijzigingen of gebreken. Ook de leverancier van het platform waar WebsiteSpanje.nl en websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl op gehost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van WebsiteSpanje.nl en van websites gemaakt door WebsiteSpanje.nl.

13. Aansprakelijkheid

WebsiteSpanje.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van WebsiteSpanje.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14. Cookies

Sinds 1 juni 2012 is in Nederland de nieuwe telecomwet actief. Praktisch houdt deze wet in dat iedere website de verplichting heeft om duidelijkheid te verschaffen over welke cookies de website gebruikt en waarom.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekst bestandjes waarmee informatie over je surfgedrag wordt bijgehouden. Websites plaatsen zelf cookies, maar ook bijvoorbeeld adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. WebsiteSpanje.nl maakt ook gebruik van cookies.

Cookies WebsiteSpanje.nl

Op WebsiteSpanje.nl gebruiken we cookies om te kijken welke pagina’s door onze bezoekers bekeken worden. Hiermee wordt het voor ons mogelijk om te analyseren welke pagina’s populair zijn of welke pagina’s niet goed bekeken worden. Met deze informatie kunnen we onze site beter afstemmen op de bezoekers. Misschien hebben wij wel heel belangrijke pagina’s of aanbiedingen die niet door de bezoekers bezocht worden. Dat kan voor ons aanleiding zijn om de website aan te passen zodat de betreffende pagina beter opvalt.

17. Oplevergarantie

Leveren wij een eerste versie van uw website niet binnen 6 dagen op dan betaalt de klant voor het eerste jaar niets. WebsiteSpanje.nl neemt alle kosten voor zijn rekening voor het eerste jaar. Na 1 jaar moet de webhosting omgeving en de domeinnaam verlengd worden. Op dat moment zijn de kosten voor de klant (in 2014 €50 euro per jaar). Indien een klant een opdracht geeft voor vervanging van een bestaande website hanteren wij een eerste oplevertermijn van 11 dagen. Een bestaande website vervangen kost meer tijd en in deze dienst zit ook het overzetten van 25 pagina’s van de oude site. De termijn voor de oplevergarantie gaat in op het moment dat de klant zijn teksten en foto’s aangeleverd heeft. Heeft hij deze niet aangeleverd dan wordt de eerste versie van de website opgeleverd met standaard teksten.

18. Content

De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gepubliceerde content (tekst, foto’s en video’s) en eventuele reacties achtergelaten op de website door bezoekers. Ook dient de klant teksten, foto’s en eventueel video’s aan te leveren. Het verzamelen en schrijven van content is geen standaard onderdeel van de dienstverlening van WebsiteSpanje.nl.

19. Privacy

Bij bezoek aan WebsiteSpanje.nl wordt alleen anonieme informatie verzameld. Dit betekent dat als u onze site bezoekt wij GEEN persoonlijke informatie verzamelen en dus NIET weten wie u bent, hoe u heet en waar u woont. Het is niet mogelijk om op WebsiteSpanje.nl aan te loggen en wij slaan dus GEEN persoonlijke informatie op. Indien een bezoeker een bestel formulier invult worden deze gegevens uiteraard wel opgeslagen.

20. Betalingen

Betalingen voor bestelde diensten van WebsiteSpanje.nl vinden NIET online plaats. De klant ontvangt via email een factuur na oplevering van de betreffende dienst. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien binnen twee weken geen betaling ontvangen is, kan Team WebsiteSpanje.nl besluiten de dienst voor deze klant te stoppen. Na betaling wordt de dienst weer gestart. Na betaling ontvangt de klant de inloggegevens van alle WordPress accounts, Social Media accounts en webhosting omgevinf. De klant heeft op dat moment volledig toegang tot alle bestelde diensten.

Team WebsiteSpanje.nl

Website Spanje is for sale Contact Us for more information